V případě nenaplnění kapacity přijímáme děti celoročně. V případě, že je kapacita naplněna, bude vaše dítě zařazeno do seznamu uchazečů o předškolní vzdělávání (náhradníci). Pokud se místo uvolní, budeme Vás telefonicky kontaktovat.

Zápis dětí do MŠ

Děti si mohou prohlédnout mateřskou školu, pohrát si s hračkami, zapojit se do her ostatních dětí. Učitelka MŠ se snaží navázat kontakt s dítětem a rodiči, seznámí je s uspořádáním dne v MŠ, se stravovacími zvyklostmi a hygienickými požadavky. Snažíme se získat co nejvíce poznatků o přijímaném dítěti – jeho zájmy, oblíbené hračky, popř. nějaké psychické problémy, zdravotní potíže aj.

 

Kritéria pro přijímání dětí

            Ředitel ZŠ a MŠ Cihelní v Karviné stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

Dle potřeby zákonných zástupců dítěte a kapacity školy může být dítě přijato i v průběhu školního roku. Do MŠ jsou přijímány děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Ředitel ZŠ a MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout tří měsíce. Škola má zpracovaná „Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.“ Do MŠ se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Počty dětí ve třídách jsou stanoveny vyhláškou č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů vyhlášky č.43/2006 Sb., a vyhl. č. 214/2012 Sb., o předškolním vzdělávání, t.j. 24 dětí na třídu. V případě zvýšeného zájmu o umístění dětí v MŠ má škola povolenou trvalou výjimku do výše kapacity školy bez omezení, schválenou Radou Města Karviné dne 1. 11. 2005, usnesení

č. 3019. Další přihlášené a neumístěné děti vede ředitel ZŠ a MŠ v seznamu náhradníků, v případě, že se uvolní místo, podá zákonným zástupcům dítěte zprávu.

Do 10 dnů po podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, odevzdá zákonný zástupce dítěte Evidenční list dítěte s pravdivými údaji, zejména lékařskou zprávou o zdravotním stavu dítěte a jeho přeočkování. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte ke vzdělávání, se oznamují do 30 ti dnů zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, s výsledkem řízení

u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy po dobu 15 dnů. Uchazečům, kterým není vyhověno, je zasláno písemné „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte“.

Před adaptační období – projekt „Vítá Vás Cihlička“

Rodičům, kteří se zajímají o zápis svého dítěte do naší MŠ, umožňujeme návštěvu s dítětem v prostorách MŠ za účelem seznámení s prostředím, s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky a s ostatními dětmi za doprovodu rodičů. Snažíme se vytvořit příjemnou atmosféru pro děti a rodičům nabídnout poznat aktivity v MŠ. Děti za přítomnosti rodičů získají jistotu v prostředí třídy, učí se komunikovat s vrstevníky i s učitelkou a poznávají, že se naučí i nové poznatky. Projekt je organizována vždy jedenkrát v měsíci –  od 15:00 – 17:00 hod.

Adaptační období – projekt „Hrátky s koťátky“

-          nenásilné, postupné přizpůsobování na uspořádání dne v MŠ

-          dohodnout se s rodiči na průběhu osobního předávání dětí učitelce

-          ranní přivítání a rozhovor s dítětem i rodičem

-          laskavá pomoc dítěti při činnostech, které nezvládá

-          posilovat pocit dítěte, že bylo kladně přijato (pochvala)

-          kladení požadavků, které je dítě schopno zvládnout

-          navázání kladných citových vazeb mezi dětmi a učitelkou

-          pomáhat dětem zvládnout přechod z rodinného prostředí do MŠ

-          podporovat kamarádské chování

-          vést děti k dodržování dohodnutých pravidel

-        dotazník pro nově příchozí děti (pro rychlejší adaptaci)

-        zkušební doba pro adaptaci na dětský kolektiv - 3 měsíce 


Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace
epodatelna@cihelni.cz

ZŠ CihelníMŠ Nedbalova

Přehled akcí

Žádné události k zobrazení