Provoz mateřské školy

 

            Vzdělávání probíhá v průběhu celého dne a ve všech činnostech.   Děti se schází od 6 hodin a rozchází nejpozději v 16 hodin.   Denní řád reaguje na individuální potřeby dětí. Poměr řízených a spontánních činností je vyvážený a to včetně aktivit, které MŠ organizuje nad rámec běžného programu. Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě, vedeme je k zapojování se do organizace činností, pracují svým tempem atd. Nabídka činností je pestrá od individuálních skupinových až po frontální, dbáme také na individuální potřebu soukromí.

 

REŽIM DNE

6:00 – 8:00

Scházení, volné hry, skupinové činnosti, individuální činnost

8:00 – 10:00

Komunikativní kruh, pohybové zdravotně preventivní chvilky, hygiena, přesnídávka – průběžně, didakticky cílené činnosti -částečně nebo plně řízené

10:00 – 11:30

Příprava na pobyt venku,

pobyt venku s volným i cíleným zaměřením, v případě nepříznivého počasí pobyt ve třídě MŠ

11:30 – 12:30

Hygiena, oběd, hygiena- včetně zubní

12:30 – 14:15

Příprava k odpočinku, odpočinek,

náhradní program- individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:15 – 14:45

Hygiena, svačina

14:45 – 16:00

Volné hry, individuální činnost,

rozcházení dětí

 

 

 

Dle zájmu dětí se v čase volné hry uskutečňují zájmové činnosti vedené našimi pedagogickými pracovníky.

Společné zásady a pravidla

 • individuálně přizpůsobený adaptační program
 • pohoda prostředí - zdravé školní klima
 • respekt k individuálním potřebám dětí, zejména k osobnímu tempu    každého dítěte
 • vytváření a dodržování smysluplných pravidel
 • pravidelné zařazování řízených zdravotně preventivních pohybových            aktivit v denním režimu
 • dodržování kritérií podporujících zdraví - Kurikulum MŠ
 • podnětné prostředí, kvalitní vzdělávací nabídka
 • zařazování programové nabídky průběžně v režimu dne
 • vytváření podmínek pro individuální, skupinové a frontální činnosti

 

 

 

Metody a formy práce

 • prožitkové učení hrou a činnostmi dětí
 • kooperativní učení
 • nezávazná dětská hra - dle zájmu a vlastní volby
 • situační učení
 • spontánní sociální učení - přirozená nápodoba
 • didakticky zaměřené činnosti - vzory chování a postojů
 • vyvážené spontánní a řízené aktivity

Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace
epodatelna@cihelni.cz

ZŠ CihelníMŠ Nedbalova

Přehled akcí

Žádné události k zobrazení