• Spolupráce se ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná, příspěvková organizace, novým zaměstnavatelem - kvalitní partnerské vztahy, při zajišťování služeb zákonným zástupcům dětí, materiální vybavení pro úspěšné plnění vzdělávací nabídky školy, finanční podpora při realizaci náročnějších projektů

Spolupráce se ZŠ a MŠ Cihelní v Karviné - Novém Městě :

- besedy pedagogů ZŠ a MŠ se zákonnými zástupci budoucích školáků
- „Škola nanečisto“ - cyklus návštěv dětí z MŠ v ZŠ, s prožitkovou
- ukázkou vzdělávání v ZŠ
- návštěva předškoláčků v 1. třídě ZŠ - s praktickou ukázkou práce
- na interaktivní tabuli
- seznámení s metodikou práce a proškolení učitelek MŠ, jak používat
- interaktivní tabuli
- Den otevřených dveří v ZŠ, seznámení budoucích školáků s novými
- prostory v ZŠ - třídy, tělocvična, družina, školní jídelna apod.
- společná setkání dětí a zaměstnanců na kulturně společenských akcích
- spolupráce s výchovným poradcem
- spolupráce se školním psychologem a speciálním pedagogem

• Spolupráce obou odloučených pracovišť nově sloučené organizace, MŠ Dvořákova a MŠ Nedbalova :
- sportovní soutěže na školní zahradě
- „Školka hrou“ - společná setkání, soutěže s plněním úkolů
- Společné, kulturně společenské akce
- organizace „Školy v přírodě“

Spolupráce s rodiči a příznivci školy při tematicky zaměřených dílnách a akcích pořádaných školou. Zaměřený na rozvoj pozitivních vztahů s podporou rodinné výchovy.

Spolupráce s Magistrátem města Karviné ( oddělením marketingu a školství, odborem dopravy ) - při zajišťování kulturních programů na
- území města ( Vítání občánků, vernisáže , atd )

• Spolupráce s MDK Karviná - Dětská knihovna, cyklus návštěv dětí
- s tematickým zaměřením, seznamování dětí s krásnou literaturou, jejich autory, či jinými umělci

Podpora školní úspěšnosti

„Práce s interaktivní tabulí“ - efektivní formy výuky

„Metoda dobrého startu“
- ukázková hodina pro pedagogy
- pro rodiče dětí s odkladem šk. docházky

„Logopedická depistáž s poradnou“
- pro děti a zákonné zástupce

„Beseda s pedagogy ze ZŠ Cihelní“
- pro zákonné zástupce a pedagogy MŠ

„Návštěva dětí v 1. třídě ZŠ Cihelní“- účast dětí MŠ ve vyučovacím procesu v ZŠ

„Škola nanečisto“ – cyklus návštěv - seznámení dětí se školním prostředím

Rozšířenou logopedickou péči zajištuje náš speciální pedagog: Mgr. Marcela Panková

(případné dotazy k této problematice směřujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo osobně)

Hrajeme si s jazýčkem

CÍL:

• Prevence řečových vad dětí předškolního věku
• Rozvoj řeči a slovní zásoby
• Náprava řečových vad
• Zkvalitnění spolupráce s rodiči v oblasti rozvoje řeči

Provoz mateřské školy

 

            Vzdělávání probíhá v průběhu celého dne a ve všech činnostech.   Děti se schází od 6 hodin a rozchází nejpozději v 16 hodin.   Denní řád reaguje na individuální potřeby dětí. Poměr řízených a spontánních činností je vyvážený a to včetně aktivit, které MŠ organizuje nad rámec běžného programu. Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě, vedeme je k zapojování se do organizace činností, pracují svým tempem atd. Nabídka činností je pestrá od individuálních skupinových až po frontální, dbáme také na individuální potřebu soukromí.

 

REŽIM DNE

6:00 – 8:00

Scházení, volné hry, skupinové činnosti, individuální činnost

8:00 – 10:00

Komunikativní kruh, pohybové zdravotně preventivní chvilky, hygiena, přesnídávka – průběžně, didakticky cílené činnosti -částečně nebo plně řízené

10:00 – 11:30

Příprava na pobyt venku,

pobyt venku s volným i cíleným zaměřením, v případě nepříznivého počasí pobyt ve třídě MŠ

11:30 – 12:30

Hygiena, oběd, hygiena- včetně zubní

12:30 – 14:15

Příprava k odpočinku, odpočinek,

náhradní program- individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:15 – 14:45

Hygiena, svačina

14:45 – 16:00

Volné hry, individuální činnost,

rozcházení dětí

 

 

Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace
epodatelna@cihelni.cz

ZŠ CihelníMŠ Nedbalova

Přehled akcí

Žádné události k zobrazení